Algemene voorwaarden

 
voorwaarden

 Algemene voorwaarden (vanaf 1.5.2019)

 § 1 Algemeen

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, leveringen en andere diensten van Zenner Beteiligungen GmbH, vertegenwoordigd door de enige algemeen directeur Dr. Ing. Peter Zenner, Brunnenweg 2 66129 Saarbrücken (hierna: "verkoper"), betreffende de online shop www.zennershop.de en alle domeinsubdomeinen. Afwijkende voorschriften van de klanten zijn niet van toepassing, tenzij de verkoper dit schriftelijk heeft bevestigd. Individuele afspraken tussen de verkoper en de klant hebben altijd voorrang.

 (2) De verkoper biedt klanten in de online shop www.zennershop.de nieuwe en gebruikte goederen te koop aan.

 Als klant worden alleen volwassenen ouder dan 18 jaar erkend, tenzij er toestemming is van de bewakers van.

 (3) Goederen die worden ingesteld door Shopware op www.zennershop.de en geüpload via de Magnalister op eBay, Amazon of andere online portals zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij de marktplaats zijn eigen algemene voorwaarden heeft. Bij Amazon en Ebay worden ze opnieuw gereproduceerd in de bijbehorende Zenner-winkel.


§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het contract wordt afgesloten met een bevestiging van acceptatie door de verkoper. De klant verzendt door de geselecteerde goederen in de winkelwagen te plaatsen en op de "kopen" "bestelknop" een aanbieding aan de verkoper te klikken, die dit controleert. De processen zijn geautomatiseerd.

(2) De klant heeft ook de mogelijkheid om bij de verkoper online naar een bepaald item te informeren. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal de verkoper per e-mail, brief of fax een overeenkomstig aanbod aan de klant doen toekomen. Een contract komt pas tot stand als de klant dit aanbod accepteert. Kortom, de koper gaat akkoord met de aankoop dat de verkoper contact met hem kan opnemen om bestellingen te verwerken via telefoon, per post, per e-mail, per fax of andere gebruikelijke communicatiemiddelen.

(3) De contracttekst is opgeslagen. De klant ontvangt de contracttekst per e-mail.

 

(4) Contracttaal. Duits is in principe de juridisch bindende contracttaal. Alleen de Duitse productbeschrijving is geldig. In de Zennershop zijn taaltools ingebouwd, waarmee meer dan 100 talen kunnen worden begrepen. De vertalingen zijn echter niet bindend, omdat dergelijke hulpmiddelen onjuiste vertalingen kunnen opleveren. In geval van twijfel heeft de koper de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper of een e-mail te sturen. U kunt het best een factuur aanvragen voordat u betaalt, vooral als de berekende verzendkosten onjuist zijn. De verkoper kan ze dan corrigeren.

§ 3 prijzen, verzendkosten, betaalmethode, herinneringskosten

(1) Voor bestellingen via de online shop gelden de prijzen die daar vermeld staan. Alle prijzen zijn eindprijzen.

(2) De verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs in Duitsland.

(3) De levering aan de klant door de verkoper gebeurt op basis van de wensen van de klant ten opzichte van de volgende betaalmethoden: vooruitbetaling via overschrijving, vooruitbetaling via Paypal, creditcard via PayPal, Amazon Pay, contant bij incasso. Aflevering op rekening is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en als de klant meerdere keren heeft besteld en in korte tijd heeft betaald.

(4) Als de klant kiest voor vooruitbetaling via overschrijving (IBAN, BIC), moet de betaling uiterlijk 7 kalenderdagen na het sluiten van het contract worden betaald. Voor levering op rekening dient de betaling uiterlijk 7 kalenderdagen na facturering te zijn voldaan. Levering onder rembours is niet mogelijk. Ongeacht welke betaalmethode de klant binnen de EU kiest, er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Buiten de EU worden er alleen kosten in rekening gebracht als de betalingsdienstaanbieder (Bank, PayPal, Amazon Pay en anderen) dit rechtstreeks bij u aanvragen. De verkoper betaalt geen kosten, de hoeveelheid van de goedkoopste overschrijving, b.v. PayPal overschrijdt, omdat bankoverschrijvingen van uw niet-EU-bank hoge kosten met zich mee kunnen brengen die we niet betalen.

(5) Als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de verkoper schadevergoeding eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en / of de overeenkomst intrekken. De verkoper rekent de klant een vast herinneringsbedrag van 8 euro aan. Een verdere aflevering op rekening is dan niet meer mogelijk.

(6) De verkoper moet de klant altijd een factuur verstrekken die hem bij de levering van de goederen of anderszins in tekstvorm wordt verstrekt.

§ 4 Levering, overdracht van risico, identificatiebewijs

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de bestelde goederen afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. De levering wordt gedaan vanuit het magazijn van de verkoper, in enkele gevallen door de fabrikant of het product wordt eerst geproduceerd.

(2) De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​gedeeltelijke levering uit te voeren, als dit voordelig lijkt voor een snelle afhandeling en de deellevering voor de klant niet onredelijk is, uitzonderlijk onredelijk. Extra kosten als gevolg van deelleveringen worden niet doorberekend aan de klant.

(3) De verkoper behoudt zich het recht voor om te ontbinden van de verplichting om de overeenkomst na te komen indien de goederen op de dag van levering door een leverancier moeten worden geleverd en de levering geheel of gedeeltelijk is weggelaten. Deze self-supply reservering is alleen van toepassing als de verkoper niet verantwoordelijk is voor het niet leveren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de afwezigheid van de dienst, voor zover een zogenaamde congruente afdekkingstransactie voor de nakoming van de contractuele verplichtingen tijdig met de leverancier werd afgesloten. Als de goederen niet worden geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk over dit feit informeren en een reeds betaalde aankoopprijs en verzendkosten terugbetalen.

(4) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen gaat over op de klant bij overdracht. Als de klant een ondernemer is, gaan het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen en het risico van vertraging over op de afzender, de vervoerder of de persoon die is aangewezen om de zending bij aflevering van de goederen uit te voeren.

(5) Wij verzenden ook naar de volgende landen: Duitsland (levertijd: ca. 3 dagen), EU (levertijd: ca. 10 dagen), wereldwijd (levertijd: ca. 14 dagen).

 (6) Goederen die speciaal zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant en die functioneel waren voorafgaand aan verzending, kunnen door de verkoper alleen worden teruggenomen indien een transportschade is opgetreden.

 

§ 5 Etikettering van goederen voor kinderen tussen 3 en 14 jaar en ouder dan 14 jaar.

De modelbaanwagons vertegenwoordigd door de verkoper hebben de locomotieven en wagens met een conformiteitsverklaring. Ze kunnen ook worden gebruikt als speelgoed voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Modelspoorbanen vallen echter in de categorie schaalmodellen die volgens de Richtlijn 2009/48 / EG niet als speelgoed worden beschouwd als ze zijn gelabeld voor verzamelaars ouder dan 14 jaar. We verwijzen naar de link: http://www.ce-zeichen.de/klassifizierun ... linie.html. De verkoper biedt geen goederen van alle merken die door de verkoper worden aangeboden als speelgoed voor peuters, noch voor kinderen, maar zijn modelartikelen voor verzamelaars en personen ouder dan 14 jaar. Kant-en-klare modellen, die geen kits zijn en een elektrische aandrijving hebben, zijn onderworpen aan de etiketteringsvereiste als gevolg van de EMC-richtlijn. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op voor locomotieven. Goederen, zoals Gebouwen, figuren, sporen, mechanische reserveonderdelen, accessoires en automodellen als verzamelobjecten vallen niet onder de conformiteitsvereiste, de machinestandaard, de laagspanningsrichtlijn of de EMC-richtlijn en zijn ook niet relevant voor de veiligheid. Het zijn kits voor grotere systemen. Elektronische kits of kits met locomotieven die worden verkocht aan particulieren boven de 14 jaar vallen niet onder de richtlijn afgewerkte machines, de laagspanningsrichtlijn of de EMC-richtlijn.

 

§ 6 Afrekenen via Shopware

 De aankoop wordt afgehandeld door Zenner Beteiligungen GmbH via de server van Shopware AG. De koper gaat er daarom mee akkoord dat zijn gegevens voor de aankoop van Shopware (www.shopware.de) kunnen worden overgedragen. De verkoper verzekert dat deze gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt. De gegevens omvatten het factuuradres, afleveradres, e-mail en telefoonnummer, zie ook het privacybeleid.

 
§ 7 Herroepingsrecht

Klanten die consumenten zijn in de zin van § 13 BGB, hebben recht op een wettelijk herroepingsrecht. Informatie is te vinden in het annuleringsbeleid.

§ 8 Privacy
Door de algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt de koper ook het privacybeleid te hebben gelezen en te hebben erkend.

 
§ 9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle claims onder het contract zijn voldaan. In het geval dat de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon is, een openbare special estate of een ondernemer in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit, ook buiten de huidige zakelijke relatie tot de afwikkeling van alle claims met betrekking tot de verkoper om recht te hebben op het contract.

§ 10 garantie

Voor zover er gebreken aanwezig zijn, heeft de klant recht op de wettelijke garantierechten in overeenstemming met de volgende bepalingen. Als alleen handelaren bij het contract betrokken zijn, zijn §§ 377 en volgende HGB van toepassing. Een aftrek van de koopprijs als gevolg van een gebrek is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verkoper. Afwijkingen van de technologie en op de foto's weergegeven in de winkel die de verkoper zelf reserveert.

De klant verplicht zich om binnen de garantieperiode, indien hij gebruik wil maken van garantieservices, de goederen als een voorzorgsmaatregel te behandelen en zelf onderhoud uit te voeren of dit door de verkoper te laten uitvoeren. Dit geldt met name bij een hogere kilometerstand voor locomotieven. Het niet in acht nemen van noodzakelijk onderhoud kan leiden tot lagers in de aandrijving en op andere locaties, b.v. droog in de hengel en zo worden de worm, tandwielen en andere delen vernietigd. Dit betekent echter dat de garantie vervalt. Niet-gecontroleerde schijven zijn duidelijk herkenbaar. Bij zelfonderhoud moet worden opgemerkt dat de drive opnieuw professioneel is gemonteerd en niet wordt vernietigd door een onjuiste installatie. Voor verzonden gebrekkige locomotieven die nog binnen de garantieperiode vallen, waarbij schroeven, tandwielen of andere onderdelen werden vernietigd vanwege ontbrekend vet, worden de reserveonderdelen en één uur met 35 Euro in rekening gebracht. Regelmatig onderhoud wordt door de verkoper aangeboden voor gebruikte goederen tegen een vergoeding.

 
§ 11 Aansprakelijkheid

Buiten de aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken, is de verkoper aansprakelijk zonder beperking, voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid. Hij is ook aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen (verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt) en voor de schending van hoofdverplichtingen (taken waarvan de uitvoering de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats maakt en op wiens naleving de klant regelmatig vertrouwt) , maar alleen voor de te verwachten contracttypeschade. De verkoper is niet aansprakelijk voor licht nalatige plichtsbeschikkingen anders dan hierboven vermeld.

 

Klanten en leveranciers zijn verplicht om elkaar te helpen in het geval van defecte goederen, verloren goederen of transportschade zodat schade aan beide zijden wordt geminimaliseerd. Defecte goederen worden geretourneerd aan de verkoper, tenzij de klant bereid is om kleine schade zelf te herstellen. Als de goederen zijn verloren, is de verkoper aansprakelijk. Een product wordt alleen als verloren beschouwd als de opgegeven termijnen van de transportondernemingen worden gerespecteerd voor de bepaling van het verlies. Deze periode is ook van toepassing op defecte goederen of transportschade. Het is hier ingesteld met 6 weken. Beide partijen komen overeen om zichzelf niet negatief te beoordelen als elke partij heeft bijgedragen aan het oplossen van het probleem binnen deze tijdslimiet.

 

Goederen met een waarde van minder dan 30 euro (meestal kleine onderdelen in de Maxibrief of envelop) worden onverzekerd aangeboden en onverzekerd verzonden. Een stempel of handelsstempel of goederenstempel zit erop. Er is geen trackingnummer. In het buitenland bereikt het gewicht van dit product maximaal 500 g landinwaarts tot 1000 g. Sneller en veiliger kunnen deze goederen per aangetekend schrijven of een vergelijkbare procedure vanaf 1.1.2019 met Deutsche Post worden verzonden. Extra kosten volgens de vergoedingenstabel van Deutsche Post. Ze is verzekerd tot 30 euro en heeft een trackingnummer. De verkoper is aansprakelijk voor het verlies van niet-verzekerde goederen.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden gemaakt. Dit geldt ook voor het afzien van deze schriftelijke vormvereiste.

(2) De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Verplichte bepalingen van de staat waarin u uw gewone verblijfplaats hebt, blijven onaangetast.

(3) Als de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de woonplaats van de aanbieder.

(4) Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract niet van kracht zijn of in tegenspraak zijn met de wettelijke bepalingen, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van het contract. De niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door wederzijdse overeenstemming tussen de contractpartijen door middel van een rechtsgeldige bepaling die het economische doel van de niet-effectieve bepaling het dichtst benadert. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op lacunes in de regelgeving.

 

(5) De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), waartoe de koper toegang heeft op http://ec.europa.eu/odr.

Laatste wijziging Status 1.5.2019

Laatst bekeken